Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013

Μειωμένη 64% φέτος η παραγωγή της βιομηχανίας δομικών κεραμικών

Το 2012 κατέγραψε ζημιές ίσες προς το 1/3 του τζίρου της.


Φαινόμενα κατάρρευσης εκδηλώνονται στην ελληνική βιομηχανία δομικών κεραμικών προϊόντων, η οποία το 2012 κατέγραψε και πάλι υψηλές ζημιές, λόγω της ακόμη μεγαλύτερης πτώσης των οικοδομικών εργασιών. Τα περισσότερα εργοστάσια του τομέα έχουν διακόψει ουσιαστικά την παραγωγική λειτουργία τους, ελλείψει ζήτησης, καθώς οι αποθήκες τους είναι ακόμη γεμάτες με προϊόντα που παρήχθησαν την προηγούμενη διετία. Παράλληλα, επιταχύνεται η έξοδος επιχειρήσεων του τομέα από την αγορά, με τη μετατροπή τους σε εμπορικές εταιρείες ή εταιρείες ακίνητης περιουσίας.

Το γεγονός αυτό συγκρατεί την πτώση των πωλήσεων των υπολοίπων εταιρειών σε υποφερτά επίπεδα. Λειτουργώντας υποτυπωδώς και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που τους προσφέρει η νέα εργατική νομοθεσία, οι επιχειρήσεις περιορίζουν τις ζημιές τους, οι οποίες το 2012 μειώθηκαν σε απόλυτα μεγέθη, αλλά αυξήθηκαν ως ποσοστό των εσόδων τους σε 34%, από 30,6% το 2011.

Το πρώτο εξάμηνο του 2013, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο όγκος της παραγωγής τούβλων, κεραμιδιών για στέγες και συναφών δομικών κεραμικών σημείωσε πτώση 64,4%, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του 2012, ενώ η παραγωγή κεραμικών πλακιδίων ήταν μηδενική. Σημαντική πτώση της παραγωγής των βιομηχανιών του τομέα είχε καταγραφεί την ίδια περίοδο και των τεσσάρων προηγουμένων ετών, καθώς κλιμακωνόταν η καθίζηση της εγχώριας οικοδομικής - κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Ο βιομηχανικός τομέας των δομικών κεραμικών προϊόντων, που αποτελεί έναν από τους παλαιότερους της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας και συγκροτείται πλέον από λίγες μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις και ολοένα και λιγότερες μικρότερες περιφερειακές εταιρείες, εμφανίζει το 2012 ως σύνολο, λαμβανομένων υπόψη των επιχειρήσεων που συνεχίζουν να λειτουργούν, βελτιωμένα κατά 3% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (6,3 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), ίσα προς το 12,1% των συνολικών εσόδων του (9% το 2011), σε συνθήκες πτώσης των εσόδων του κατά 23% και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του (11,9% το 2012, από 9,1% το 2011).

Τα συνολικά έσοδα 21 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ του τομέα, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 52,1 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 15,4 εκατ. ευρώ

(-23%). Μείωση των εσόδων παρουσίασαν οι 19 από τις 21 επιχειρήσεις, δηλαδή εννιά στις δέκα.

Οι 21 αυτές εταιρείες στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 290 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

- Μεικτά κέρδη 6,2 εκατ. ευρώ, οριακά αυξημένα σε σχέση με το 2011 (σχεδόν 6,2 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 6,3 εκατ. ευρώ, χάρη σε επιπρόσθετα έσοδα εκμετάλλευσης από παραγωγικές και άλλες δραστηριότητες, αυξημένα κατά 3% (+0,2 εκατ. ευρώ).

- Ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 10,6 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 13% σε ποσοστό και κατά 1,6 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 12,2 εκατ. ευρώ το 2011) και ίσες προς το -20,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -18,1% το 2011.

- Ζημιές προ φόρων 15,7 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 19% σε ποσοστό και κατά 3,6 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 19,3 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσες προς το -30,2% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -28,6% το 2011.

- Καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 17,7 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 14% σε ποσοστό και κατά 2,9 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 20,6 εκατ. ευρώ περίπου το 2011) και είναι ίσες προς το -34% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -30,6% το 2011.

Το υψηλό κόστος υποαπασχόλησης και αδράνειας του παραγωγικού δυναμικού, σε συνδυασμό με τις υψηλές χρηματοοικονομικές δαπάνες, τις έκτακτες δαπάνες προσαρμογής των επιχειρήσεων στο νέο οικονομικό περιβάλλον και τη συγκυριακά αυξημένη φορολογική επιβάρυνση ορισμένων εταιρειών οδήγησαν σε δυσβάστακτες συνολικές ζημιές.

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι τρεις από τις 21 επιχειρήσεις (14% του συνόλου), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 18 εταιρείες (86% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω.

Τα ίδια κεφάλαια των 21 επιχειρήσεων (170,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2012) μειώθηκαν το 2012 κατά 5% (-9,4 εκατ. ευρώ), λόγω των νέων ζημιών, παρά τη λογιστική αναπροσαρμογή μέρους των παγίων, που ωφέλησε τα ίδια κεφάλαια. Παράλληλα, μειώθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (288 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 8% (-23,7 εκατ. ευρώ), γεγονός που οδήγησε σε βελτίωση της αναλογίας των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα (59,1%, από 57,6% το 2011). Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (117,8 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 10,8% (-14,3 εκατ. ευρώ). Πτώση 2% παρουσίασε, εξάλλου, παρά τη λογιστική αναπροσαρμογή, το πάγιο ενεργητικό τους (186,6 εκατ. ευρώ), καθώς ορισμένες επιχειρήσεις προχώρησαν σε εκποιήσεις μέρους των παγίων τους για να μειώσουν τον δανεισμό τους.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, την Icap Group, το www.inr.gr και τους διαδικτυακούς ιστότοπους και τις αρμόδιες υπηρεσίες των ίδιων των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες ασχολούνται παράλληλα με την παραγωγή και άλλων δομικών υλικών ή αναπτύσσουν συμπληρωματικές εμπορικές δραστηριότητες, εξασφαλίζοντας από αυτές μέρος των συνολικών εσόδων τους.

Αναλυτικότερα, οι εν λόγω 21 εταιρείες παραγωγής τούβλων, κεραμιδιών για στέγες και συναφών δομικών κεραμικών προϊόντων κατέγραψαν:

Η ΑΚΕΚ ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ έσοδα 1,18 εκατ. ευρώ (έσοδα 6,45 εκατ. ευρώ το έτος 2007), μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,54 εκατ. ευρώ) κατά 23,3%, EBITDA 0,15 εκατ. ευρώ (1,08 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,03 εκατ. ευρώ (σχεδόν μηδενικά το 2011) και καθαρά κέρδη -0,05 εκατ. ευρώ

(-0,41 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 24,81 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 23,39 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 0,6%.

Η ΑΛΦΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΕ έσοδα 0,33 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,51 εκατ. ευρώ) κατά 33,8%, EBITDA 0,05 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,02 εκατ. ευρώ (-0,22 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη

-0,02 εκατ. ευρώ (-0,22 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 6,50 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,31 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 0,7%.

Η ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΑΘ. ΑΦΟΙ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΑΕ έσοδα 1,60 εκατ. ευρώ (7,89 εκατ. ευρώ το 2007), μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,54 εκατ. ευρώ) κατά 36,8%, EBITDA -023 εκατ. ευρώ (επίσης -0,23 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,83 εκατ. ευρώ (-0,93 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,86 εκατ. ευρώ (-0,96 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 7,03 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,17 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -3,2%.

Η ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ έσοδα 0,62 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,01 εκατ. ευρώ) κατά 38,6%, EBITDA -0,13 εκατ. ευρώ (-0,31 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,21 εκατ. ευρώ (-0,38 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,25 εκατ. ευρώ (-0,41 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,07 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,71 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -3,3%.

Η ΖΑΧΑΡΙΑΣ Π. ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΒΕΕ έσοδα 0,62 εκατ. ευρώ (3,17 εκατ. ευρώ το 2007), αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (0,60 εκατ. ευρώ) κατά 3,2%, EBITDA 0,10 εκατ. ευρώ (-0,43 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,24 εκατ. ευρώ

(-0,90 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,24 εκατ. ευρώ (-0,91 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 8,31 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,97 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 1,2%.

Η ΚΑΤΣΙΚΗ Γ. & ΣΙΑ ΠΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΑΕ έσοδα 0,77 εκατ. ευρώ (3,66 εκατ. ευρώ το 2007), μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,90 εκατ. ευρώ) κατά 59,3%, EBITDA -0,11 εκατ. ευρώ (-0,22 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,34 εκατ. ευρώ (-0,65 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,34 εκατ. ευρώ (-0,65 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 6,63 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,95 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -1,7%.

Η ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΕΒΡΟΣ ΑΕ έσοδα 0,13 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,36 εκατ. ευρώ) κατά 62,9%, EBITDA 0,07 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων

0,12 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,11 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,08 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,87 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 2,4%.

Η ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ - ΨΑΛΤΙΔΗ ΑΕ έσοδα 1,74 εκατ. ευρώ (11,83 εκατ. ευρώ το 2007), μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (3,24 εκατ. ευρώ) κατά 46,2%, EBITDA 0,04 εκατ. ευρώ (0,64 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,80 εκατ. ευρώ (-0,29 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -1,36 εκατ. ευρώ (-0,28 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 11,20 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,61 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 0,3%.

Η ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΑΕ μηδενικά έσοδα (2,24 εκατ. ευρώ το 2011), EBITDA -0,06 εκατ. ευρώ (-1,43 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,51 εκατ. ευρώ (-2,27 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,61 εκατ. ευρώ (-2,34 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 12,31 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 4,46 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -0,5%.

Η ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΒΕ ΑΕ, που αντιπροσωπεύει την πλέον πρόσφατη επένδυση στον τομέα (2006), έσοδα 20,63 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (17,49 εκατ. ευρώ) κατά 18,0%, EBITDA 5,90 εκατ. ευρώ (5,42 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -5,40 εκατ. ευρώ (-5,95 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -5,45 εκατ. ευρώ (-6,10 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 57,20 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 23,77 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 10,3%.

Η ΚΟΘΑΛΗ ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΑΕ έσοδα 5,00 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (6,46 εκατ. ευρώ) κατά 22,6%, EBITDA 1,69 εκατ. ευρώ (1,48 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -1,39 εκατ. ευρώ (-1,73 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη

-1,44 εκατ. ευρώ (-2,21 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 51,89 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 41,25 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 3,2%.

Η ΜΑΛΙΟΥΡΗΣ ΑΒΕ ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ έσοδα 1,42 εκατ. ευρώ (6,29 εκατ. ευρώ το 2007), μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (2,64 εκατ. ευρώ) κατά 46,3%, EBITDA -0,33 εκατ. ευρώ

(-0,10 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,68 εκατ. ευρώ

(-0,62 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,68 εκατ. ευρώ (-0,62 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,40 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,64 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -7,6%.

Η ΝΙΚΟΥ Ν. ΥΙΟΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ΑΕΒΕ ΕΙΔΩΝ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ έσοδα 0,51 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,63 εκατ. ευρώ) κατά 19,4%, EBITDA 0,41 εκατ. ευρώ (0,47 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,36 εκατ. ευρώ (-0,34 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,36 εκατ. ευρώ (-0,34 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,96 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,74 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 14,0%.

Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΡΑΜΟΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ έσοδα 2,73 εκατ. ευρώ (6,66 εκατ. ευρώ το 2007), μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (3,86 εκατ. ευρώ) κατά 29,4%, EBITDA 0,09 εκατ. ευρώ (0,54 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,17 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,17 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 8,76 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 8,34 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 1,1%.

Η ΠΡΙΝΤΖΗ Δ. ΑΦΟΙ ΠΛΙΝΘΟΚΕΡΑΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ έσοδα 0,67 εκατ. ευρώ (4,58 εκατ. ευρώ το 2007), μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,73 εκατ. ευρώ) κατά 6,1%, EBITDA 0,12 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,01 εκατ. ευρώ (επίσης -0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -1,03 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,62 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,16 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 3,3%.

Η ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑ ΑΕ έσοδα 1,05 εκατ. ευρώ (3,49 εκατ. ευρώ το 2007), μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,41 εκατ. ευρώ) κατά 25,3%, EBITDA 0,41 εκατ. ευρώ (0,77 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,02 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,11 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 6,45 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 4,83 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,4%.

Η ΡΟΚΑ Γ. ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕ έσοδα 0,87 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,14 εκατ. ευρώ) κατά 23,1%, EBITDA 0,07 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,70 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,93 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 2,8%.

Η ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΟΣ Γ. ΑΕΒΕ έσοδα 1,10 εκατ. ευρώ (4,68 εκατ. ευρώ το 2007), μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,77 εκατ. ευρώ) κατά 38,1%, EBITDA 0,40 εκατ. ευρώ (-0,39 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,11 εκατ. ευρώ (-0,77 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,11 εκατ. ευρώ (-0,77 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 6,92 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,59 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 5,8%.

Η ΣΟΥΗΔΙΚΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΑΕ έσοδα 2,46 εκατ. ευρώ (7,14 εκατ. ευρώ το 2007), μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (4,02 εκατ. ευρώ) κατά 38,8%, EBITDA 0,44 εκατ. ευρώ (0,88 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,23 εκατ. ευρώ) και οριακά αρνητικά καθαρά κέρδη (0,18 εκατ. ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 5,67 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 4,33 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 7,8%.

Η ΧΑΛΚΙΣ ΒΑΒΟΥΛΙΩΤΗΣ - ΓΟΥΝΑΡΗΣ - ΜΗΤΑΚΗΣ ΑΒΕΕ ΕΙΔΩΝ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ έσοδα 8,34 εκατ. ευρώ (26,84 εκατ. ευρώ το 2007), μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (12,79 εκατ. ευρώ) κατά 34,8%, EBITDA -2,47 εκατ. ευρώ (-1,81 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -4,56 εκατ. ευρώ (-3,98 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -4,56 εκατ. ευρώ (-3,98 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 29,34 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια εφάλαια 28,21 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -8,4%.

Η TERRA AE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ έσοδα 0,31 εκατ. ευρώ (8,35 εκατ. ευρώ το 2007), μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,66 εκατ. ευρώ) κατά 53,2%, EBITDA -0,31 εκατ. ευρώ (-0,62 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,44 εκατ. ευρώ (-0,95 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,44 εκατ. ευρώ (-0,98 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 24,18 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 4,07 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -1,3%.

Η αποδοτικότητα των μέσων ιδίων κεφαλαίων των 21 βιομηχανιών δομικών κεραμικών προϊόντων στη διάρκεια της χρήσης, σύμφωνα με τα καθαρά κέρδη (ζημιές) τους, ήταν -10,1%, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -11,0% το 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ΕΛΕΥΘΕΡΑ τη γνώμη σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...